മലയാള സാഹിത്യം- എഴുത്തുകാരുടെ നാമവിശേഷണങ്ങൾമലയാള സാഹിത്യം  എഴുത്തുകാരുടെ നാമവിശേഷണങ്ങൾ 


ആദികവി - വാല്‌മീകി

അരക്കവി - പുനം നമ്പൂതിരി

ഋതുക്കളുടെ  കവി - ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി

ജനകീയ കവി - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

ഫലിതസമ്രാട്ട് - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

കവിത ചാട്ടവാറാക്കിയ  കവി - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

വാക്ദേവിയുടെ വീരഭടൻ - സി .വി. രാമൻപിള്ള

 സാഹിത്യപഞ്ചാനൻ - പി.കെ. നാരായണപിള്ള

സരസകവി മൂലൂർ - എസ്. പദ്മനാഭപ്പണിക്കർ

ഭക്തകവി - പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ

ശക്തിയുടെ കവി - ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻനായർ

തൊഴിലാളി കവി - കെടാമംഗലം പപ്പുക്കുട്ടി

മാതൃത്വത്തിന്റെ കവി - ബാലാമണിയമ്മ

ഗീതകങ്ങളുടെ കവി - എം.പി. അപ്പൻ

ദ്രുത കവി കീരിടമണി -കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

സരസ ഗായകൻ - കെ.സി. കേശവപിള്ള

വിപ്ലവത്തിന്റെ   ശുക്രനക്ഷത്രം - കുമാരനാശാൻ

സ്നേഹഗായകൻ - കുമാരനാശാൻ

ആശയഗംഭീരൻ - കുമാരനാശാൻ

ശബ്ദസുന്ദരൻ - കുമാരനാശാൻ

ഉജ്ജ്വല ശബ്ദാഢ്യൻ - ഉള്ളൂർ

ഗാന ഗന്ധർവൻ - ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

 വാക്കുകളുടെ മഹബലി - പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ

 പ്രകൃതിഗായകൻ - ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം - ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

തുലിക പടവാളാക്കിയ  കവി - വയലാർ രാമവർമ

കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിതകളുടെ  കവി - വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ

സ്പർശിച്ചാസ്വദിക്കാവുന്ന കവിതകളുടെ കവി - സുഗതകുമാരി

 ദ്രാവിഡപാരമ്പര്യത്തിന്റെ കവി - കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ

ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ - വൈക്കം മുഹമ്മദ്ബഷീർ

കുട്ടനാടിന്റെ ഇതിഹാസകാരൻ - തകഴി

കുടല്ലൂരിന്റ്റെ കഥാകാരൻ - എം.ടി.വാസുദേവൻനായർ

തൃക്കോട്ടൂരിന്റെ കഥാകാരൻ - യു .എ . ഖാദർ

മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ - എം. മുകുന്ദൻ

PDF ലഭിക്കാൻ  ലിങ്കിൽ കയറുക
Download

You may like these posts