കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ പി എസ്‌ സി ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ


   കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ

ആദ്യ കയർ ഗ്രാമം ?
✅വയലാർ (ആലപ്പുഴ )

ആദ്യ സിദ്ധ ഗ്രാമം ?
✅ചന്തിരൂർ (ആലപ്പുഴ )

ആദ്യ ഇക്കോകയർ ഗ്രാമം ?
✅ഹരിപ്പാട് (ആലപ്പുഴ )

ആദ്യ വ്യവസായ ഗ്രാമം ?
✅പന്മന (കൊല്ലം )

ആദ്യ ടൂറിസ്ററ് ഗ്രാമം ?
✅കുമ്പളങ്ങി (എറണാകുളം )ആദ്യ മാതൃക മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമം ?
✅കുമ്പളങ്ങി (എറണാകുളം )

ആദ്യ വ്യവഹാര വിമുക്ത ഗ്രാമം ?
✅വരവൂർ (തൃശ്ശൂർ )

ആദ്യ സമ്പൂർണ ഖാദി ഗ്രാമം ?
✅ബാലുശേരി (കാസർഗോഡ് )

ആദ്യ സമ്പൂർണ നേത്രദാന ഗ്രാമം ?
✅ചെറുകുളത്തൂർ (കാസർഗോഡ് )

ആദ്യ കരകൗശല ഗ്രാമം ?
✅ഇരിങ്ങൽ (കോഴിക്കോട് )


ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമം ?
✅കുളിമാട്‌ (കോഴിക്കോട് )

ആദ്യ global art village?
✅കാക്കണ്ണൻപാറ (കണ്ണൂർ )

ആദ്യ സമ്പൂർണ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം ?
✅ചമ്രവട്ടം  (മലപ്പുറം )

ആദ്യ വെങ്കല ഗ്രാമം ?
✅മാന്നാർ (ആലപ്പുഴ )

കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ആരോഗ്യ സാക്ഷരത നേടിയ ഗ്രാമം ?
✅മുല്ലക്കര


കേരളത്തിലെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം ?

✅  ബാലരാമപുരം

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഇ-സാക്ഷരത ഗ്രാമപഞ്ചായത് ?

പാലിച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത്‌

കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവസായ ഗ്രാമം ?

✅ പന്മന

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമഹരിത സമിതി രൂപീകരിച്ചത് ?

✅ മരുതിമല (കൊല്ലം)

ഇന്ത്യയിലെ ബാല സൗഹൃദ ജില്ല ?
✅ ഇടുക്കി

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കന്നുകാലി ഗ്രാമം ?

✅മാട്ടുപ്പെട്ടി

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈടെക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ?

✅ പാമ്പാക്കുട (എറണാകുളം)

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിൽ രഹിത വിമുക്ത ഗ്രാമം ?

✅ തളിക്കുളം (തൃശൂർ)

കേരളത്തിലെ നിയമ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ വില്ലജ് ?
✅ ഒല്ലൂക്കര (തൃശൂർ)

കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ നിയോജകമണ്ഡലം ?
✅ ഇരിങ്ങാലക്കുട


ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വ്യവഹാര രഹിത വില്ലേജ് ?

✅ വരവൂർ (തൃശൂർ)

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ബാങ്കിംഗ് ജില്ല ?

✅ പാലക്കാട്‌

ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർവത്‌കൃത കളക്ട്രേറ്റ് ?

✅ പാലക്കാട്‌

പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ?

✅ മലപ്പുറം

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ സൗജന്യ വൈഫൈ നഗരസഭാ ?

✅ മലപ്പുറം

 ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്‌ ?
ഒളവെണ്ണ

You may like these posts