വാർത്തവിനിമയം ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ

പത്രം 📰📰

*��ലോക പത്ര സ്വതന്ത്ര ദിനം എന്നാണ്*❓
✅മെയ് 3

*��ലോകത്തിൽ അത്യമായി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രാജ്യം*❓
✅ചൈന

*��ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം*❓
✅പീക്കിങ് gazet

*��ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ദിനപത്രം*❓
✅യോമിയൊരി ശിംബോൺ.. ജപ്പാൻ

*��യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ദിനപത്രം*❓
✅The ബിൽഡ്.. ജർമനി

*��ഡോൺ എന്ന പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രാജ്യം*❓
✅പാകിസ്ഥാൻ

*��ഖലീജ് ടൈമ്സ് ഏത് രാജിയത്തിന്റേതാണ്*❓
✅UAE

*��ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പത്രം ഏതാണ്*❓
✅ബംഗാൾ gazatt

*��ദേശീയ പത്ര ദിനം എന്നാണ്*❓
✅ജനുവരി 29

*��ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യ പത്രം*❓
✅സമാജർ ദർപ്പൻ. ബംഗാളി ഭാഷയിൽ

*��ഇപ്പോഴും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പത്രം*❓
✅ബോംബെ സമാജർ.. 1822

*��ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ദിനപത്രം*❓
✅ദൈനിക്ക് ജാഗരൺ

*��ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം*❓
✅Times of ഇന്ത്യ

*��ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രോണിക് പത്രം*❓
✅The news pepar today

*��ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്റർനെറ്റ്  പത്രം*❓
✅Financial എക്സ്പ്രസ്സ്

*��ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സായാഹ്‌ന പത്രം*❓
✅മഡ്രാസ് മെയിൽ

*��ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം*❓
✅ഉത്തർ പ്രദേശ്

*��പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം*��
✅അരുണാചൽ പ്രദേശ്

*��ഇന്ത്യൻ പത്ര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിതാവ്*❓
✅ചലപതി റാവു

*��ഇന്ത്യൻ പത്ര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വന്ദ്യ വയോധികൻ*❓
✅തുഷാർ ഗാന്ധി ഘോഷ്

You may like these posts