പ്രാഥമിക പരീക്ഷ തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരള പി എസ് സി
ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കേരള പി എസ് സി യുടെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ തിയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരള പി എസ് സി. ഫെബ്രുവരി മാസം 4 ഘട്ടം ആയിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിൽ ആണ് പരീക്ഷ എന്ന് ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കും.എത്രയും വേഗം തന്നെ പരീക്ഷയുടെ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ആണ് പി എസ് സി യുടെ തീരുമാനം.
35 Days Crash Course Time Table
You may like these posts